شاید بدین دلیل که بینی شاخص ترین و برجسته ترین عضو صورت است که در زیبایی صورت و ایجاد توازن دیگر اجزاء حائز اهمیت است.

البته بزرگتر بودن بینی ها در کشور ما نسبت به بعضی بینی های اروپایی و بهبود تکنیکهای جراحی بینی و بهتر شدن نتایج اعمال جراحی بینی نسبت به گذشته تاثیر بسزایی در افزایش این علاقه مندی داشته است.


بيني در قسمت مرکزي صورت قرار گرفته است و نقش زيادي در زيبايي صورت دارد. تغییر در شکل    اندازه و فرم بینی درجراحی پلاستیک میتواند تاثیر  بسزایی در ظاهر و چهره بگذارد.  جراحی بینی همچنین می تواند...