سینوس ها
 
 
سینوس ها حفراتی هستند که درون استخوان های صورت قرار دارند و هر یک از آنها توسط مجرایی به بینی راه پیدا می کنند. مخاط پوشاننده این حفرات بطور طبیعی ترشحات شفافی دارد که وارد بینی می شود. این ترشحات توسط مژکهایی که جهت نوسان آنها به طرف حلق است به عقب رانده می شود و هر فرد طبیعی با هر بلع مقداری از بزاق خود و مقداری از این ترشحات بینی و سینوس ها را می بلعد. سینوس های یک فرد بالغ بطور متوسط در شبانه روز حدود یک لیتر ترشح می کنند این ترشحات در لطیف نگه داشتن مخاط پوشاننده سینوس ها و بینی موثر است و در تمیز کردن هوایی که از بینی به ریه می رسد نقش اساسی دارد. سینوس ها در ضمن چون فضاهای تو خالی دارند باعث کم شدن وزن سر می شود (در افرادی که دچار سینوزیت هستند یعنی سینوس های دارای چرک و پولیپ هستند از احساس سنگینی سر و صورت شکایت می کنند). این حفرات تو خالی سینوس ها در دلنشین کردن صدای فرد موثر هستند (در افرادی که این حفرات پر هستند و بینی گرفته است صدای تودماغی پیدا می کنند) در آخر این حفرات توخالی حالت ضربه گیر جمجمه و مغز می باشند. بدین معنی که اگر ضربه شدیدی به صورت وارد شود بواسطه وجود سینوس ها استخوان های صورت می شکند و لذا ضربه مستهلک شده و به جمجمه و در نتیجه به مغز آسیب وارد نمی شود.

سینوس ها به تعداد هشت عدد هستند که بصورت چهار تا سمت راست و چهار تا سمت چپ  و شامل سینوس های پیشانی و اتموئید و ماگزیلای و اسفنویید.

هر عامل آناتومیکی یا فیزیولوژیکی که منجر به انسداد تخلیه ترشحات سینوس ها بشود موجب استاز ترشحات سینوس ها شده و بنابراین باعث عفونت می شود. هر عارضه موضعی از جمله انحراف تیغه بینی و یا پولیپ آلرژیک می تواند منجر به انسداد و استاز ترشحات و عفونت سینوس ها شود. عفونت های همجوار از جمله عفونت ریشه دندان های مجاور موجب عفونت سینوس ماگزیلا می شود.
آسیب فعالیت مژکی در افرادی که سیگار می کشند و یا کسانی که در محیطی با آلودگی هوای شدید زندگی می کنند موجب خشکی مخاط بینی و سینوس ها و در نهایت عفونت سینوس را فراهم می آورد.
شنا کردن و خصوصاً شیرجه زدن در استخرهای آلوده که آب آلوده با فشار وارد حفرات سینوسها می شود منجر به عفونت سینوس ها می شود.
سینوزیت هوایی به دنبال تغییرات فشار هوا در پروازهای با ارتفاع زیاد موجب انسداد سوراخ های سینوس ها و ایجاد فشار منفی و ترشح در سینوس ها و بالاخره سینوزیت می شود